Surrounding area

ด้านข้างสระน้ำประติมากรรมดินจุดชมพระอทิตย์ตกดินศาลาชมพระอทิตย์ตกดินสวนปาล์มทางเดินระหว่างห้องห้องประชุมเล็กนกยูงกระต่ายกวางนั่งเล่นมุมจิบกาแฟน้ำตกด้านหน้าสวนป่าด้านหลังทะเลสาบยามพระอาทิตย์ตกดินสวนต้นไม้ด้านหน้าสวนต้นไม้ด้านหน้าริมทะเลสาบประติมากรรมดินน้ำตกริมทะเลสาบน้ำตกในถ้ำสวนริมทะเลสาบนั่งเล่นริมน้ำประติมากรรมดินทางเดินริมห้องครัวนั่งเล่นนั่งเล่นทางเดินข้างลอบบี้Buengpreeda in Panorama